Ontbijtseminar 3D BluePrint & Portiva

 

"Margevergroting door digitale samenwerking"


Onder deze titel organiseerden 3D BluePrint en Portiva een ontbijtseminar op 27 september jl. in de "Fabrique" in Utrecht. We hebben het voornemen om regelmatig via kleinschalige seminars onze opdrachtgevers en andere betrokkenen te informeren over de ontwikkelingen in ons vakgebied. Het eerste seminar in deze serie was zeer geslaagd. Zo'n 50 belangstellenden gingen onder leiding van dr. Joris Houben , secretaris van de Regieraad Bouw, met elkaar in debat naar aanleiding van enkele voordrachten en discussiestellingen.

In zijn openingswoord gaf Joris Houben aan waarom het voor de Regieraad Bouw zo belangrijk is om de ideeën en werkwijzen van ondernemingen als 3D BluePrint en Portiva te ondersteunen. In de visie van de Regieraad is de digitale samenwerking een absolute noodzaak om de noodzakelijke veranderingsprocessen in de bouw op gang te brengen. Niet alleen het terugdringen van de onverminderde faalkosten, maar ook een betere oriëntatie op de eindgebruiker van onze producten en een meer integrale benadering van het bouwproces zijn actuele aandachtsgebieden van de Regieraad. Vele organisaties in ons vakgebied, als PSIBouw, PianOo, Platform Virtueel Bouwen etc. onderschrijven de dringende noodzaak van een integrale digitale benadering van bouwopgaven. En als dan blijkt dat er bedrijven ontstaan die deze handschoen oppakken, verdient dat alle aandacht.

De eerste case in het seminar betrof de realisatie van het nieuwe Spoorwegmuseum in Utrecht. In een gefilmd interview vertelde de directeur van het museum, Paul van Vlijmen, over zijn ervaringen met de integrale digitale aanpak van 3D BluePrint. Niet alleen over de bijzondere ervaring van een totaal andere procesgang, maar bovenal het resultaat, bracht hij nadrukkelijk naar voren. Een omvangrijk nieuw gebouw, precies zoals hij zich dat had voorgesteld en binnen planning en budget.

Wubbo Hazewinkel (3D BluePrint) voegde aan dit interview toe hoe de integrale benadering van 3D BluePrint tot dit resultaat heeft geleid. Het Spoorwegmuseum wordt inmiddels in ons land als geslaagd voorbeeld van de Regiplan® Methode genoemd. In zijn voordracht sprak hij van een horizontale en verticale integrale benadering. Horizontaal in de betekenis dat het samenstellen van de projectdefinitie-, bouw-programma in de Regiplan® Methode, als vanzelfsprekend plaatsvindt in nauwe samenspraak tussen alle ontwerpende partijen (architect, constructeur en technisch adviseurs). En verticaal in de betekenis dat bij het maken van het ontwerp er reeds nadrukkelijk aandacht is voor realisatiemogelijkheid, bouwkosten, exploitatieaspecten en facility management.

Het bijzondere resultaat van het Spoorwegmuseum laat zich in enkele cijfers samenvatten:
•  De bouwkosten van een eerder plan kwamen 25% boven budget terwijl in het nieuw gemaakte plan de begrote bouwkosten 15% binnen het budget bleven;

•  Meest optimale lay-out conform de wensen en eisen van de opdrachtgever, waarbij het gebouw zelfs 4800m² groter is geworden dan de oorspronkelijke budget uitgangspunten;

•  De start van de bouw een jaar eerder dan aanvankelijk werd aangenomen;

•  Door een goede planning, gekoppeld aan het 3D model, is de geplande uitvoeringstijd van het gebouw teruggebracht tot 9 maanden.

De volgende projectcase betrof de bouw van een nieuw woonzorgcomplex in Poeldijk voor de Zorginstelling Pieter van Foreest. Nadat eerst Jan ten Napel , verantwoordelijk voor de opstart van het project, enige algemene informatie verstrekte omtrent de wordingsgeschiedenis, gaf hij vervolgens aan dat de zorginstelling bewust heeft gekozen voor het gebruikmaken van een digitaal 3D Bouw Informatie Model (BIM) voor al haar nieuwe projecten. Niet alleen vanuit de overtuiging dat het werken met een 3D BIM de faalkosten kan terugdringen, maar ook om na de realisatie van zo'n omvangrijk project over een goede basis te kunnen beschikken voor het in te richten facility management.

Carin Barreveld van 3D BluePrint liet vervolgens zien hoe het 3D BIM in verschillende fases werkt. In eerste instantie wordt het 3D BIM opgebouwd uit de gebruiksruimtes en ruimtereserveringen voor techniek, zonder dat er sprake is van een concreet ontwerp. Dat biedt de mogelijkheid om verschillende varianten in oplossingen door te rekenen op prestaties, investering & exploitatie en helder en inzichtelijk aan de opdrachtgever ter besluitvorming voor te leggen. Hieruit wordt de projectdefinitie vastgesteld. Daarna volgt het ontwerpproces, waarin het 3D BIM wordt gevuld met de verschillende gegevens van alle ontwerpende partijen als architect, constructeur en technisch adviseurs. De integrale samenwerking tussen deze ontwerpende partijen is via het 3D BIM een vanzelfsprekend iets. De derde functie van het 3D BIM is het toetsen van het ontwerp aan de vastgelegde projectdefinitie. Door het "matchen" van de projectdefinitie en het integrale ontwerp bestaat voortdurend inzicht in het ontwerpproces en kan zo nodig worden bijgestuurd.

Het laatste onderwerp van het seminar betrof de voorbereiding van een woonzorgcomplex in Apeldoorn. Namens opdrachtgever De Goede Woning vertelde John Schröer over zijn ervaringen met Bouwlogics binnen het project Het GOED (Gezondheidszorg Onder Een Dak) onderdeel van Het Zuider Park in Apeldoorn. Het project omvat verschillende functies op het gebied van zorg, gezondheid, onderwijs en woningen. Het projectdeel waar architect Micha de Haas en 3D BluePrint bij betrokken zijn is geheel volgens de Regiplan® Methode opgezet.

Om de verschillende deelprojecten overzichtelijk te houden heeft de woningstichting in vroeg stadium besloten om de data uitwisseling tussen alle betrokkenen te organiseren via Bouwlogics. Een specifieke webportal van Portiva voor het uitwisselen van documenten, tekeningen, beeldmateriaal en projectinformatie. Het 3D BIM is daardoor voor alle betrokkenen toegankelijk via Bouwlogics, zodat de relevante informatie voor ieder altijd direct beschikbaar is. Met goede afspraken over autorisatie zorgt dit medium ervoor dat in één keer een einde wordt maakt aan alle gebruikelijke communicatiestoornissen zodat, zoals Schröer aangaf, hij nooit meer anders zou willen werken. Daarnaast noemde hij het een fantastisch middel om voortdurend alle uiteindelijke gebruikers van de gebouwen over het proces op een realistische wijze te kunnen informeren.

In de aansluitende discussie met de aanwezigen kwam vooral naar voren dat "de markt" rijp is voor deze ontwikkelingen op digitaal gebied. Dat een margeverbetering voor alle betrokkenen mogelijk, is werd alom beaamd.

De Heer Houben gaf aan dat de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van 3D Bouw Informatie Modellen, zoals die zich momenteel in Scandinavische landen voordoen, naar de mening van de Regieraad ook in Nederland speerpuntbeleid moet zijn. De rol van de overheid is op gebied van regelgeving sterk bepalend voor bereidheid tot verandering. In het jaarcongres van de Regieraad en PSIBouw op 14 december zal dit aan de orde worden gesteld.

Programma | Home