Bouwen aan de Gezondheidszorg, Juni 2006

Substantiële besparingen in tijd en geld door innovatieve werkwijze

3D BluePrint is een achitecten- en ingenieursbureau dat zich bezighoudt met de bouwvoorbereiding en het projectmanagement van bouwkundige projecten in de gezondheidszorg, woning- en utiliteitsbouw. "De nadruk van ons bureau ligt in een integraal proces waardoor substantiële besparingen ontstaan. Hiervoor maken we gebruik van de geoctrooieerde Regiplan® Methode en moderne 3D ontwerptechnieken."

De huisvestingsvraagstukken in de zorgsector zijn complex door de omvangrijke wet- en regelgeving, de strakke investeringsbudgetten en de hoge kwaliteitseisen van de zorgverlening en haar huisvesting. Door de recente wijzigingen in de wet- en regelgeving zal een andere marktwerking ontstaan waardoor vraag en aanbod van zorgdiensten en huisvesting zullen veranderen. Facility management, flexibele en duurzame bouw en domotica zullen in toenemende mate belangrijk worden. Deze ontwikkelingen vragen om meer strategische en technische afstemming en om nieuwe vormen van communicatie en samenwerking op basis van een integraal en intelligent ontwerpproces. 3D BluePrint introduceert daarom nieuwe methoden en diensten die specifiek zijn gericht op de zorgsector.
3D BluePrint heeft veel kennis en ervaring in d zorgsector opgebouwd door het toepassen van de Regiplan® Methode. Deze zelfontwikkelde methodiek stuurt het ontwerpproces efficiënt aan door het gebruik van 3D software en door uit te gaan van heldere en haalbare projectdefinities. Alle ontwerp- en projectgegevens van de betrokken disciplines worden in 3D uitgewerkt en in een centraal 3D Bouw Informatie Model (3D BIM) gekoppeld. Mede hierdoor ontstaan betere en eenduidige aanbestedingsstukken. Samenwerking en afstemming leiden ertoe dat faalkosten tot een minimum worden gereduceerd en er kwalitatief betere gebouwen ontstaan tegen een lagere kostprijs.

HAALBARE PROJECTDEFINITIES

Een Programma van Eisen (PvE) is een uiterst zinvol document, maar kent veelal diverse tegenstrijdigheden die doorgaans pas tijdens het ontwerpproces worden gesignaleerd en opgelost. Dit leidt tot onnodige vertraging en extra kosten. Het efficiënt managen van het ontwerp- en bouwproces op basis van het PvE is in onze filosofie pas mogelijk als er voor de start van het ontwerp een haalbare projectdefinitie met heldere uitgangspunten is gedefinieerd. Dit zogenaamde 'bouwprogramma' brengt een balans in ruimten (voor gebruiker, logistiek en techniek), condities, kosten (investering en exploitatie) en tijd. Het evenwicht ontstaat door in deze bouwprogrammeerfase het PvE samen met het ontwerpteam, de zorgdisciplines (gebruikers) en de opdrachtgever verder te optimaliseren. Het is een eerste stap tot een integraal ontwerpproces in een nauwe samenwerking met de ontwerpdisciplines. Het bouwprogramma biedt een ideaal en haalbare oplossingsrichting en is een onderlegger voor een ontwerp, maar het is geen architectonisch ontwerp."
Om de kracht van het bouwprogramma te tonen wordt een praktijkvoorbeeld gegeven van het nieuwbouwproject Het Spoorwegmuseum in Utrecht. 3D BluePrint werd gevraagd om een second opinion uit te voeren. In een nieuw bouwprogramma werden de eerdere DO-plannen met een budget overschrijding van 25%, binnen 3 weken omgebogen naar een haalbaar plan en een kostenreductie van 15% onder budget. Door optimalisatie werd het gebouw met dit bouwprogramma uiteindelijk 4.800m2 groter, de bouwtijd verkort van 24 naar 11 maanden en betere exploitatiemogelijkheden mogelijk gemaakt. Het project met een totaal oppervlak van circa 13.500m2 bruto vloeroppervlak is door 3D BluePrint op all-engineering basis uitgevoerd en is uiteindelijk in totaal 25% binnen budget gerealiseerd.

3D BOUW INFORMATIE MODEL (3D BIM)

Het bouwprogramma functioneert als een sturingsdocument voor de projectleider en is het toetsingskader van de opdrachtgever om het ontwerp te kunnen beoordelen en bewust keuzes te maken. Tevens is het een vertrekpunt voor alle ontwerpdisciplines die tegelijkertijd hun expertise kunnen uitvoeren, waarbij de ontwerpgegevens in het centrale 3D BIM worden verwerkt. Dit betekent dat alle technieken (bouwkundig, constructief en installaties) in dit model volledig en integraal in 3D zijn uitgewerkt. Hierdoor ontstaat een hoge mate van informatie- en procesbeheersing tijdens het ontwerp en de bouw. Een 3D BIM biedt op elk gewenst moment inzicht over in aspecten van het te bouwen project. De knelpunten en eventuele tegenstrijdigheden worden vroegtijdig gefilterd, waardoor de faalkosten worden geminimaliseerd.

AANBESTEDING, REALISATIEFASE EN FACILITY MANAGEMENT

De aanbestedingsstukken zijn uniform en compleet als gevolg van de integrale koppeling van de gegevens in het 3D BIM de directe beschikbaarheid van alle digitale projectgegevens en 2D tekeningen. Dit betekent dat alle informatie die in het ontwerpproces is verzameld ook tijdens de bouwuitvoering kan worden hergebruikt voor de aansturing van inkoop, logistiek, planning en de communicatie met onderaannemers en leveranciers. "In onze visie kunnen door deze werkwijze andere vormen van aanbesteding worden geïnitieerd, zoals partiële en prestatiegerichte aanbesteding. Daarnaast vormen de beschikbare projectgegevens van het 3D BIM een ideale basis voor een efficiënt en apparaat facility management." 3D BluePrint heeft in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring in de gezondheidszorg opgedaan door in samenwerking met onder andere Pieter van Foreest een tiental in ontwikkeling zijnde zorginstellingen op innovatieve wijze uit te voeren. "door onze methodiek van werken worden deze projecten efficiënt aangestuurd op de technische en financiële haalbaarheid. Er wordt snel effectief gewerkt en gecommuniceerd met alle betrokken partijen. 3D BluePrint functioneert als een spin in het web en realiseert aanzienlijke besparingen."

Andere voordelen die Regiplan® met zich mee brengt zijn:

- Biedt de opdrachtgever grotere beheersbaarheid en controle over het bouwproces;
- Haalbaarheid van een project vóór de ontwerpfase (geringe investering);
- Werkt in nauwe samenwerking met derden;
- Eenduidige aanbesteding en tussentijds financieel inzichtelijk;
- Versnelde procedures door overtuigende werking van 3D presentatietechnieken;
- Marktconforme engineeringskosten;
- Kortere ontwerp-, procedure- en bouwperiode.

Elders in deze uitgave komt onze opdrachtgever Pieter van Foreest uitgebreid aan het woord over hun visie en strategie op ontwikkeling in de zorgsector en over de samenwerking met 3D BluePrint.