Amsterdam, 2 november 2006U heeft de e-newsletter van ons geopend waarin de volgende onderwerpen worden besproken:
•  Ontbijtseminar van 3D BluePrint & Portiva september jl.;
•  4D Uitvoeringsplanning project Zuid & Park te Apeldoorn;
•  Internationale conferentie bij VROM;
•  Interview met opdrachtgever Zorginstellingen Pieter van Foreest.


 

Margevergroting door digitale samenwerking

Op 27 september jl. hebben 3D BluePrint en Portiva een ontbijtseminar georganiseerd met als onderwerp "Margevergroting door digitale samenwerking'. Zo'n 50 deelnemers konden op het seminar vernemen hoe de Regieraad Bouw de digitale samenwerking als beleid de komende jaren gaat stimuleren. Dr. Joris Houben , secretaris van de Regieraad, trad niet alleen op als dagvoorzitter, maar gaf ook uitgebreid aan waarom de Regieraad zoveel aandacht schenkt aan deze ontwikkelingen.

Dit seminar ontstond uit de samenwerking tussen 3D BluePrint en Portiva, deze samenwerking is eigenlijk vanzelfsprekend. 3D BluePrint werkt met de meest geavanceerde integrale 3D modellen (3D BIM) op het gebied van projectdefiniëring, ontwerp en bouwvoorbereiding. Portiva zorgt ervoor dat alle betrokken projectpartners toegang hebben tot deze modellen via internet en alle benodigde 3D-data probleemloos onderling kunnen uitwisselen. Het werken met een integraal 3D Bouw Informatie Model (3D BIM) en nieuwe communicatiemethoden via internet vormen een essentiële bijdrage in het streven om de jaarlijkse faalkosten van € 5 miljard terug te dringen. En dus de kostprijs van bouwwerken te verlagen en de marges voor betrokkenen te vergroten.

 

Het programma van het ontbijtseminar was opgebouwd uit een aantal discussie stellingen en projectcases als Het Spoorweg-museum, Het GOED en enkele projecten in de zorgsector. In de presentaties is weergegeven hoe margevergroting kan worden behaald door integraal te werken met 3D BIM. Voor een samenvatting van het seminar kunt u op de volgende link klikken. Ontbijtseminar -

De bezoekers waren erg enthousiast over het ontbijtseminar en hebben aangegeven dat het zeer nuttig is om een vervolg te organiseren. Het ligt dan ook in ons voornemen om deze kleinschalige seminars periodiek te organiseren. Hierin zullen we u verder informeren over de voortschrijdende digitale mogelijkheden en ontwikkelingen binnen de bouwwereld!

 


4D Uitvoeringsplanning voor Zuid & Park

De voorzieningenclusters Goed & MFC zijn geïntegreerd in 1 gebouw en onderdeel van de ontwikkeling in Zuid & Park te Apeldoorn. De moeilijkheidsgraad van dit project is het feit dat het noordelijke en zuidelijke van het cluster ieder door een andere architect wordt ontworpen en door verschillende aannemers zullen worden uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de afstemming tussen de twee onderdelen, waarbij het 3D BIM een grote rol speelt in het vermijden van ontwerp- en uitvoeringsproblemen.

Het project is complex door de grote gelijktijdigheid in de uitvoering en de afstemming met betrokkenen van beide clusters over de uitvoeringsvolgorde en de bijbehorende juridische en financiële aspecten. Om de afstemmingsdiscussie over de uitvoering tussen alle betrokkenen te ondersteunen heeft de opdrachtgever 3D BluePrint verzocht om een integrale 4D uitvoeringsplanning op te zetten.

Hiervoor wordt een koppeling gelegd tussen het door 3D BluePrint vervaardigde 3D BIM van de beide projectclusters en de bestaande traditionele uitvoeringsplanning.

De traditionele planning bestaat veelal uit een 2D strokenplanning.Hierdoor blijven ruimtelijke knelpunten op de

 

Aantal beelden uit de 4D Uitvoeringsplanning

bouwlocatie vaak onzichtbaar, hetgeen kan leiden tot vertraging in de uitvoering. Door vanuit een 3D BIM te werken worden de knelpunten visueel zichtbaar en kan centraal afstemming plaatsvinden tussen de projectbetrokkenen. Door de 3D uitvoeringsplanning is het o.a. mogelijk gemaakt om de omwonende tijdens de bouw voldoende parkeerfaciliteiten te bieden.

 

Internationale conferentie bij VROM

Een andere bijeenkomst die we onder de aandacht brengen is de Internationale Conferentie Quality Chain Management. Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst bij het Ministerie van VROM 18 en 19 oktober 2006 is 3D BluePrint gevraagd om een bijdrage te verzorgen over de ontwikkelingen in ons land. Onzerzijds werd daar invulling aan gegeven door architect Micha de Haas en Wubbo Hazewinkel, met het omvangrijke project Het GOED van De Goede Woning in Apeldoorn als voorbeeld.

In ons ontbijtseminar 27 september jl. werd reeds gememoreerd dat in Denemarken het werken met 3D Bouw Informatie Modellen per 1 januari volgend jaar dwingend wordt voorgeschreven voor overheidswerken. Met name de Scandinavische landen kwamen tijdens deze conferentie sterk naar voren. Enerzijds doordat de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe (digitale)technieken voor ontwerp- en procesbeheersing daar reeds veel worden toegepast, anderzijds omdat de regelgeving van de overheid in deze landen deze technieken steeds meer dwingend oplegt.

Zo zal in Denemarken voor alle overheidsbouwprojecten met bouwkosten boven het normbedrag voor Europese aanbestedingen (€ 5.278.000,=) het noodzakelijk zijn om alle bouwinformatie aan te leveren in de vorm van een integraal 3D BIM. Traditionele tekeningen worden dan niet meer geaccepteerd. Tevens zal de gebruiker van een gebouw bij de oplevering een 3D Facility Management Model aangeleverd moeten krijgen, dus het 3D BIM zal tijdens het bouwproces steeds moeten worden geactualiseerd. Per 1 januari 2009 zal dit gelden voor alle bouwwerken boven € 2.000.000,=.

De rol van de Nederlandse overheid is op het gebied van regelgeving sterk bepalend voor bereidheid tot verandering in de bouwsector! Maar we kunnen in ieder geval al vaststellen dat de werkwijze van 3D BluePrint goed aansluit op de internationale ontwikkelingen op dit gebied en dat 3D BluePrint in Nederland koploper is in het toepassen van deze ICT technieken. Klik hier voor een gepubliceerd artikel over werkwijze 3D BluePrint.


 

Zorginstelling kiest voor bouw met Regiplan® Methode

In aansluiting op een onderwerp tijdens ons ontbijtseminar 27 september jl. willen we u attenderen op een gepubliceerd artikel over onze opdrachtgever Zorginstellingen Pieter van Foreest in het magazine “Bouwen aan de Gezondheidszorg”.

Pieter van Foreest kiest bewust voor het toepassen van nieuwe technieken om betere projecten te realiseren. De projecten waarbij we zijn betrokken verkeren in een voorbereidende fase. Het eerste woonzorgcomplex zal begin volgend jaar in uitvoering komen. In het interview is directeur A. Mak van Pieter van Foreest gevraagd zijn mening te geven over het hoe en waarom.

“Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest (PvF) is op haar gebied in de omgeving van Delft de grootste speler. Om deze leiderspositie te behouden is het noodzakelijk om voortduurt innovatief te denken.

Zeker naar de toekomst toe, met de dubbele vergrijzing in aantocht, is het van belang om voldoende capaciteit te kunnen bieden. Hiervoor is het ontwikkelen van onroerend goed een must.

In de zorg gaat vooruitgang in hoog tempo, dus de gebouwkwaliteit en vooral flexibiliteit is van groot belang. Pieter van Foreest heeft in 3D BluePrint een partner gevonden, die op een innovatieve wijze, volgens een unieke methode, bouwplannen in 3D transparant maakt en daarbij ook nog eens kosten bespaart.
Lees verder

Voor informatie over de onderwerpen in deze NewsLetter kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer 020 6848900 of via marketing@3dblueprint.nl.

 

Fasering Bouwprogramma

Het definiëren van de ruimten

In het 3D BIM optimale lay-out van de ruimten

Geïntegreerd 3D BIM bouwkundig & installatie

3D BIM as-build: basis voor facility management


Indien u geen toekomstige newsletters wilt ontvangen graag een "antwoord" op dit mailtje naar ons sturen met als onderwerp unsubscribe.


© 2005 3D BluePrint Technologies BV